dijous, 20 de novembre de 2014

EL CASTELL DEL MONTGRÍ


EL CASTELL DEL MONTGRÍ.


"Els empordanesos, sigui quin sigui
el nostre lloc de residencia,
tenim el castell de Montgrí
davant dels ulls tota la vida.
Només hem d'obrir una finestra
o fer quatre passes perquè se'ns aparegui.
I el curiós és que com mes mirem
mes ens agrada. No ens cansem mai
de mirar-lo. I quan som fora del país
el portem en la nostra memòria
mes íntima, personal i callada."
(Josep Pla)"En tot cas, el castell de
Montgrí és el botó de la roda de
l'Empordà, fins al punt que es
pot dir que la nostra vida
consisteix a anar voltant aquest
castell, per terra i per mar. Les
muntanyes que el suporten
tenen una nuesa mineral, però el
seu perfil és d'una dolçor
fascinadora." (Josep Pla)


Les troballes realitzades perm eten suggerir dues fases diferents en la
història del castell del M ontgrí: una fase de construcció, ben coneguda i
que s ’ha situat entre els anys 1294 i 1301; i una d’ocupació, que
com ençaria l ’any 1297 amb la prim era notícia d ’una petita guàrdia al
castell, i s ’allargaria , si fem cas dels m aterials arqueològics descoberts,
fins al darrer terç del segle XV.  (...)

El castell, construït amb
grans carreus de pedra cal­
cària, es disposa en planta
conform ant un quadrat amb
quatre torres cilíndriques an­
gulars; 1 ’ estructura de les qua­
tre façanes és idèntica, i és la
principal la que s’orienta al
sud. Es en aquesta on trobem
la portalada, d ’arc de m ig
punt, dam unt la qual es dis­
posa, defensant-la, un mata-
cà. En aquesta m ateixa faça­
na, hi ha tam bé una finestra
gem inada d ’arcs de punt rodó
que es repeteix en el m ur de
llevant i en el de ponent (en
aquest cas dues); els seus ca­
pitells són decorats amb caps
hum ans i m otius vegetals
(Badia, 1994, pp. 37-40). Ele-
ments defensius dels murs són  els merlets rectangulars acabats en prism a, que els coronen, les espitlleres (disposades en tres nivells en tota la construcció), i els m atacans a la part alta i al centre en tots els murs, així com vora les torres angulars a les parets de llevant i ponent.

700 ANYS DEL CASTELL DEL MONTGRÍ:RESULTATS DE LA INTERVENCIÓARQUEOLÒGICA DE 1994XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ - ANTONI ROVIRAS i PADRÓS


Poques són les notícies que
tenim del procés de construcció.
Sabem que l'any 1297 les obres
devien estar força avançades, ja
que el rei encarrega a Bernat de
Llabià la custòdia del castell,
amb l'obligació de dotar-lo de
deu homes d'armes, una bèstia
de càrrega i dos mastins. Una
altra dada és de l'any 1301, quan
s'hi deixa de construir, amb la
qual cosa el castell va quedar tal
com avui el veiem. La raó devia
ser la decadència en què va
entrar el comtat d'Empúries.

Torroella de Montgrí i L'Estartit.  Antoni Roviras  i Enric Torrent.  Monografies locals núm. 65.   Quaderns de la Revista de Girona. El castell és una típica construcció militar
medieval. De planta quadrada, només van
arribar a bastir-se’n les parets exteriors i les
quatre torres que hi ha a cada angle. Amb tot, a l’interior podem arribar a descobrir com hauria hagut de ser si s’hagués acabat. Una sèrie de pedres que sobresurten de les parets hi dibuixen uns arcs. Al centre, un
empedrat mostra el que havia de ser el paticentral del castell on es recollirien les aigüesde la pluja en una cisterna. El conjunt estaria format, doncs, per una sèrie
d’habitacions, en dos pisos, a tocar lesparets exteriors. Al voltant del castell es poden veure les pedreres d’on es va treure la pedra per construir-lo.
A l’oest del castell hi ha un aljub de grans
dimensions amb les restes d’uns dipòsits
que havien de servir per recollir aigua i por-
tar-la, després de passar per un filtre, a
l’aljub."Al capdamunt del massís del Montgrí s'alça la figura emblemàtica del castell del Montgrí. Es començà a construir per Bernat de Llabià, governador de Torroella, el 1294 com a punt de control per un enfrontament entre Jaume el Just i Ponç V, comte d'Empúries, però les obres es van interrompre el 1301 sense acabar-ne la construcció, degut a la consolidació del poder del comtat de Barcelona envers al comtat d'Empúries."

 http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_del_Montgr%C3%AD"Projecte final de Grau Multimèdia, consistent en l’elaboració d’un vídeo amb locució
on s’explica la història del Castell del Montgrí i es planteja una hipòtesi de
reconstrucció virtual, basada en l’opinió d’historiadors, arquitectes i inspirada en
altres edificacions de l’època existents en l’actualitat."

El Castell del Montgrí.  Papers del Montgrí,N, 7, 1988  Francesc Batlle
http://www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/viewFile/111331/138924
Una mica d'història del Castell delMontgrí.
http://www.dexcursio.net/montgri/historia.html

"

Història del Castell del Montgrí

El 28 de maig de 1294, el rei Jaume II va encarregar a Bernat de Llabià que s'encarregués de l'administració i la direcció de les obres de construcció del castell. S'havia de pagar amb els diners de les rendes reials i d'un impost sobre cada parella de bous que tinguessin els habitants d'Albons i d'Ullà. Al final, va ser el conjunt de la població qui va acaba pagant les obres.Castell del Montgrí
El primer que van fer, va ser treure alguns blocs de pedra per comprovar primer la qualitat de la pedra i segon la facilitat per treure-la. Un cop comprovada la qualitat de la pedra, es va començar la construcció.
Calia un gran nombre de persones treballant. Picapedrers, paletes, fusters, ferrers, etc... tots van estar treballant en el castell entre els anys 1294 i el 1301.
Si observem acuradament les columnes, capitells, matacans i altres elements del castell, s'arriba a la conclusió que eren picapedrers especialitzats els encarregats d'extreure la pedra i treballar-la. Un cop treballada, els fusters anaven aixecant les vestides perquè els paletes poguessin aixecar la paret, la feina dels ferrers, era arreglar les eines de paletes i fusters.
En total s'han localitzat cinc pedreres al voltant del castell, de les quals, tres estan situades al voltant del castell i per la seva orientació fan pensar que haurien servit de fossar en cas que s'haguessin acabat les obres. Les altre dues estan una mica més allunyades.
Castell del MontgríL'any 1301 es va acabar el conflicte entre la Corona catalano-aragonesa i comptat d'Empúries, així doncs el castell no tindria cap funció i es van paralitzar la seva construcció.
El 1472 es va anomenar l'últim procurador encarregat de la custodia del castell. Des d'aquell moment, només ha servit de refugi per pastors que hi anaven a fer nit o per resguardar-se del mal temps.
A poc a poc, el castell es va anar degradant fins que finalment l'any 1988 es van fer les obres de consolidació i restauració.
El 13 de gener de 1989 es van acabar les obres de restauració i el 7 de maig del mateix any, es va ferCastell del Montgrí la festa d'inauguració. Les obres van tenir un cost total de 26 milions de pessetes que van ser pagats entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, els serveis territorials de cultura i la Diputació de Girona.
Avui en dia es pot accedir al castell sense cap perill, pujar al cim de les muralles i contemplar l'Empordà tot donant la volta sencera al perímetre del castell.

La fitxa tècnica del castell seria:

Murs de 31 metres de longitud per 13 metres d'alçada coronats per merlets quadrats amb acabament piramidal i espitlleres a la base.
Les quatre torres son cilíndriques amb tres nivells a la torre nord-oest i dos nivells a les altres tres torres.
La façana està orientada al sud i el portal d'accés, està format per un arc de mig punt amb grans d'ovelles.
A l'interior del castell, hi trobem un pati quadrat pavimentat de pedra i a sobre d'una gran cisterna.
A la vessant nord hi ha una altra cisterna d'aigua.


 
 
 Visita virtual al castell delMontgrí.
http://www.torroellaestartit.com/el_montgri_visita_virtual_castell.php
BIBLIOGRAFIA PER CONSULTAR

www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../138924
El castell del Montgrí. Consideracions geològiques del seu emplaçament.
raco.cat/index.php/LlibreFestaMajor/article/.../194001
EL cAsTELL DEL MONTGRÍ. MARC HISTÒRIC. Quan parlem del castell del Montgrí sovint fem referència a les seves caracte- ristiques arquitectòniques ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../138923
El castell del Montgrí. ... Darrer número · Números publicats · Papers del Montgrí > 1988: Núm.: 7 Aproximació al patrimoni històric del Montgrí > Batlle i Lloret ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../111331
El castell del Montgrí. ... Darrer número · Números publicats · Papers del Montgrí > 1988: Núm.: 7 Aproximació al patrimoni històric del Montgrí > Surroca i Sens ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../111330
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat
MONTGRI. El castell del Montgrí és un edifici medieval de caràcter adust i ferreny , ... a les obres del castell, fet erigir per Jaume ll, s'hi treballà als darrers anys.
www.raco.cat/index.php/LlibreFestaMajor/.../281199
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat
Francesc Batlle. Publicat al Butlleti' del Casarl del Montgrí, num. 6, gener de 1977. Descripció. Del Castell de! Montgrí nomes arribaren a bastir-se els murs que ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../140242
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat
DEL CASTELL DEL MONTGRÍ. Introducció. A final del segle XIII, el món medieval ha experimentat un procés de canvi que i'ha allunyat de I'austeritat pròpia del ...
www.raco.cat/index.php/LlibreFestaMajor/.../281198
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat
LA CONSTRUCCIÓ DEL CASTELL DEL MONTGRÍ. Durant I'existencia de la primera dinastia del comtat d'Empuries, abans del 1325, hi ha una sèrie de ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../140226
Com va edificar-se el Castell del Montgrí. ... Cerca · Darrer número · Números publicats · Papers del Montgrí > 1994: Núm.: 12 Castell del Montgrí: 700 anys > ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../112576
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat
COM VA EDIFICAR-SE EL CASTELL DEL MONTGRÍ. L'execució d'una obra important com la del castell implicava la presència Cl'un nombrós grup de ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../140227
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat
EL CASTELL DEL MONTGRÍ. CONSIDERACIONS GEOLÒGIQUES DEL. sEU EMPLAÇAMENT. Geologia. Consideracions generals. Les serralades alpines són ...
raco.cat/index.php/LlibreFestaMajor/article/.../281197
Els capitells del castell del Montgrí. ... Cerca · Darrer número · Números publicats · Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí > 1994: 1994 > Badia i Homs ...
www.raco.cat/index.php/LlibreFestaMajor/.../194003
Un estudi sobre la construcció del castell del Montgrí.
www.raco.cat/index.php/LlibreFestaMajor/.../194002
700 anys del Castell del Montgrí. ... 700 anys del Castell del Montgrí. Sabina Plaja, Antoni Roviras, Enric Torrent. Text complet: PDF.
www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/.../89810
... Núm.: 12 Castell del Montgrí: 700 anys. 1994: Núm.: 12 Castell del Montgrí: 700 anys. Núm.: 12 Castell del Montgrí: 700 anys. Consultar el sumari · Portada.
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/issue/view/9076
700 anys del castell del Montgrí: Resultats de la intervenció arqueològica de 1994. Xavier Rocas i Gutiérrez, Antoni Roviras i Padrós ...
www.raco.cat/index.php/EBE/article/view/271891
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat
DEFENSEM EL CASTELL DEL MONTGRÍ. Josep Castells. Publicat a l'Ernporíon, num. 279, 15 de setembre de 1935. Una de les velles construccions mes ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../140241
Papers del Montgrí > 1994: Núm.: 12 Castell del Montgrí: 700 anys >. The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in  ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../140226
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat
contrucció del castell. Per aquest motiu, «els pobles del Montgrí» varen preparar un gran nombre d'actes festius per celebrar l'efemèride. El Museu del Montgrí i ...
www.raco.cat/index.php/EBE/article/download/.../359737

1994: Núm.: 12 Castell del Montgrí: 700 anys. Núm.: 12 Castell del Montgrí: 700 anys ... Com va edificar-se el Castell del Montgrí (p. 20-21). PDF ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/issue/.../showToc
1994: Núm.: 12 Castell del Montgrí: 700 anys, Com seria el castell acabat, Detalls PDF ... 1986: Núm.: 6 Introducció al medi natural del Montgrí i del Baix Ter ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/search/titles?...2
Al castell del Montgrí. ... Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí > 1980: 1980 > de Quintana. The PDF file you selected should load here if your Web ...
www.raco.cat/index.php/LlibreFestaMajor/.../277879
El castell del Montgrí, 1294-1994. Set-cents aniversari de l'inici de la seva construcció.
www.raco.cat/index.php/LlibreFestaMajor/.../194000
1996: Núm.: 13 Guia del Museu del Montgrí i del Baix Ter, Secció d' ... 1994: Núm .: 12 Castell del Montgrí: 700 anys, Un monument en perill: el Castell del ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/search/titles?...
Les pedreres del castell. ... Subscriure-us · Cerca · Darrer número · Números publicats · Papers del Montgrí > 1994: Núm.: 12 Castell del Montgrí: 700 anys > ...
www.raco.cat/index.php/PapersMontgri/article/.../112577
Format del fitxer: PDF/Adobe Acrobat
LA sEvA CONSTRUCCIÓ. Sobre el castell del Montgrí -sens dubte la imatge més emblemàtica i descriptiva de la vila de Torroella- s'ha escrit degudament i es ...
www.raco.cat/index.php/LlibreFestaMajor/.../281196
Fotos tretes de todocoleccion.net, europeana.eu, la Torroella d'abans, ...